Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace +420 412 513 297 skola@zsamsbrezova.cz

Ve středu 23.6.2021 proběhl projektový den k volbě povolání i na 1. stupni.

Projektový den byl zaměřený na povolání kolem nás. Žáci se měli seznámit s profesemi, s nimiž se denně setkávají, a udělat si představu o tom, co které povolání obnáší. Také se zamýšleli nad tím, čím by chtěli být oni sami.

Malí žáčci si četli básničky, hádanky a prohlíželi si obrázky na téma povolání. Přiřazovali kartičky s obrázky povolání, pracovních nástrojů apod. Pantomimicky předváděli jednotlivá povolání, skládali a lepili popletené věty na téma povolání, nacvičili taneček o popelářích.

Žáci 2.A si vytvářeli svou knihu o vybraném povolání, kterou v závěru projektového dne představili svým spolužákům.

Žáci 2. C navštívili areál Libverdy, kde se seznámili s chovem koní, prohlédli si veterinární ordinaci, nahlédli na operační sál, vyzkoušeli si fonendoskop a ultrazvuk, sledovali na rentgenu štěňátka v břiše feny, dozvěděli se, jak pečovat o zvířecí mazlíčky. Následovala prohlídka sadu a výběhů pro hospodářská zvířata, botanické zahrady, skleníků. Děti se tak seznámily se zahradnickými a chovatelskými profesemi.

Třeťáci diskutovali o povoláních rodičů, popisovali ostatním, co které povolání obnáší. S paní asistentkou, bývalou zdravotní sestrou, si vyzkoušeli obvázat rány, poskytnout první pomoc. Hráli pantomimu, skládali rozstříhanou básničku o povoláních, skládali čtyřlístky (povolání, předpoklady, pracovní činnosti, pracovní prostředky). V popletených obrázcích hledali ukrytá povolání a předměty, které lidé k výkonu povolání potřebují.

Čtvrťáci si rovněž vyzkoušeli pantomimu, tipovali výši průměrných mezd a platů. Ve skupinách tvořili myšlenkové mapy – každá skupina dostala zadáno pracovní prostředí, úkolem bylo vymyslet co nejvíce pracovních pozic typických pro dané prostředí. Napsali krátkou slohovou práci na téma „Čím chci být“ a seznámili se se slovní zásobou týkající se povolání v angličtině. Své znalosti pak využili při hraní her a vyplňování pracovních listů. Žáci 4.B si dokonce vytvořili své vlastní pexeso s povoláními.

Páťáci se na projektový den nachystali už doma – žáci 5.A si připravili rodokmen s povoláními rodinných příslušníků, žáci 5.B přišli v kostýmech, které měly symbolizovat povolání, které by chtěli v budoucnu vykonávat. Vyprávěli si o povoláních rodičů, přemýšleli o tom, čím by chtěli být oni sami. Žáci 5.A si zahráli na kuchtíky a připravili zeleninové a ovocné saláty, které pak ochutnávali a hodnotili. Poté vyplňovali pracovní listy, hráli pantomimu, hádali povolání.

V závěru projektového dne se všechny děti zamýšlely nad tím, čím by chtěly být – některé kreslily obrázky, jiné napsaly krátkou slohovou práci.

Žáci se tak v průběhu projektového dne hravou formou seznámili s různými povoláními a zamýšleli se nad tím, jaké povolání by chtěli vykonávat.

Ve středu 23.6.2021 se na 2. stupni uskutečnil projektový den "Volba povolání".

Žáci se v průběhu 4 vyučovacích hodin vystřídali vždy na 4 stanovištích. 

6. a 7. ročníky si vyzkoušely v tělocvičně testy fyzické zdatnosti a seznámily se se zásadami první pomoci. Dále absolvovaly testy sebepoznání (postřeh, pozornost, paměť, schopnost předvídat a přesnost). V učebně přírodopisu si žáci zahráli na přírodovědce - v úvodu hodiny se seznámili s tím, jaké školy je potřeba vystudovat, aby našli uplatnění v některém z podoborů biologie. Dále vymýšleli, jaké vlastnosti a předpoklady by měl mít člověk, který chce toto povolání vykonávat. Následně si žáci připomněli zásady práce s mikroskopem a přešli k laboratorní práci. Měli za úkol zkoumat pod mikroskopem škrob rostlin, konkrétně škrob z pletiv bramborové hlízy. Byl jim demonstrován důkaz škrobu v bramborové hlíze za pomoci Lugolova roztoku, který barví škrob tmavě modře až černě. Na závěr měli žáci za pomoci přiloženého klíče určit, ze které rostliny pochází práškový škrob, který jim byl předložen. Ve fyzikální a chemické laboratoři následovaly pokusy s nafouknutým balonkem zaměřené na hustotu a tlak vzduchu, statickou elektřinu a vznik oxidu uhličitého. Poté žáci vyplnili jednoduchý pracovní list a protokol.

Žáci 8. a 9. ročníku zpracovávali na PC prezentace o neobvyklých povoláních, v němčině si rozšířili svou slovní zásobu o názvy různých povolání, pracovních činností, prostředků a pracovního prostředí. Dále si vytvořili životopis v angličtině. Na posledním stanovišti trénovali za pomoci tabletů svou finanční gramotnost a vyplňovali pracovní listy.

Pátou hodinu žáci strávili ve svých kmenových třídách, kde si spolu s třídními učiteli popovídali o svých představách o budoucím povolání, zhodnotili průběh projektového dne a vyplnili hodnoticí dotazník.

Žáci měli možnost v průběhu PD vyzkoušet si své dovednosti, schopnosti, rozšířili své jazykové a matematické dovednosti, seznámili se teoreticky i prakticky s vybranými povoláními, zamysleli se nad svou volbou povolání.